VEDTÆGTER

2J.nr. 4909

VEDTÆGTER FOR GEV A.M.B.A.

1.     Navn og formål

1.1.                                  

Andelsselskabets navn er GEV a.m.b.a. og dets hjemsted er Billund Kommune.

 

1.2.                                  

Selskabet har til formål, gennem sine datterselskaber, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende el- vand- og varmeforsyningslove, og de for værkerne fastsatte regulativer, på bedste og billigste måde, at sørge for tilvejebringelse af den nødvendige elektricitet, vand og varme til andelshavernes behov inden for de enkelte forsyningsselskabers forsyningsområder, samt at varetage andelshavernes fælles interesser i el- vand- og varmeforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Selskabet er berettiget til, gennem helt eller delvist ejede datterselskaber, at udføre opgaver i henhold til bevilling og at drive kommerciel virksomhed indenfor energisektoren og beslægtede områder, herunder køling og komfort samt etablering og besiddelse af infrastruktur med henblik på udveksling af data-, tele og andet svagstrømsinformation.

 

1.3.                                  

Selskabet fungerer som moderselskab.

 

2.     Andelshaverne

2.1.                                  

Ved en ejendoms tilslutning til elforsynings-, vandforsynings- eller fjernvarmeforsyningsnettet skal forbrugeren skriftligt underkaste sig selskabets og forsynings- selskabets vedtægter, leveringsbestemmelser, tarifblade, samt øvrige vilkår fastsat af selskaberne. Forbrugeren indtræder som andelshaver, når forbrugeren har betalt den til enhver tid fastsatte tilslutningsafgift og eventuelle andre afgifter. 

2.2.                                  

Alle forbrugere af elektricitet, vand og/eller varme, hvad enten der er tale om personer, selskaber eller andre organisationer, og som er tilsluttet elektricitets-, vand- og/eller fjernvarmenettet i forsyningsselskabernes forsyningsområder er andelshavere, såfremt vedkommende forsynes gennem selvstændig måler. 

2.3.                                  

Forbrugere, der ifølge deres natur eller stilling ikke kan blive andelshavere, har ret til at blive forsynet med elektricitet, vand og varme på samme vilkår som andelshavere.

 

3.     Udtræden og overdragelse af andele

3.1.                                  

Så længe selskabet, gennem sine datterselskaber, er ejer af elforsynings-, vandforsynings og/eller fjernvarmeforsyningsnettet, kan ingen andelshaver gennem udmeldelse udtræde af selskabet. I tilfælde af, at en andelshaver overdrager brugen af en ejendom, hvortil en måler hører, herunder i tilfælde af død eller virksomhedsophør, er andelshaveren eller dennes bo pligtig at 1 drage omsorg for, at erhververen af den pågældende lokalitet, hvad enten denne er ejer eller lejer, indtræder i andelshaverens rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Dette gælder dog ikke en andelshavers eventuelle restancer over for selskabet.

 

3.2.                                  

Bestyrelsen er dog berettiget til undtagelsesvis, når særlige forhold taler der for, at løse en andelshaver for sine forpligtelser, mod at andelshaveren betaler en kontant sum, som fastsættes af bestyrelsen, til betaling af andel af selskabets gæld.

 

3.3.                                  

Udtrædende andelshavere har ikke krav på nogen andel af selskabets eller dets datterselskabers formue.

 

4.     Hæftelse

4.1.                                  

Andelshaverne i selskabet hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser. Selskabet hæfter overfor sine kreditorer med hele selskabets formue.

 

5.     Generalforsamlingen

5.1.                                  

Generalforsamlingen, der består af andelshaverne, er den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

 

5.2.                                  

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

 

5.3.                                  

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 100 andelshavere forlanger det, samt på begæring af selskabets revisor. 

 

5.4.                                  

Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved meddelelse til andelshaverne eller ved bekendtgørelse i mindst et af de lokale blade samt på selskabets hjemmeside.

 

5.5.                                  

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Formanden afgiver beretning om virksomheden i det forløbne år.

3.       Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4.       Valg af medlemmer til bestyrelsen, samt 2 suppleanter.

5.       Valg af (statsautoriseret) revisor.

6.       Indkomne forslag.

7.       Eventuelt.

 

Kun de på dagsordenen opførte punkter kan behandles og afgøres på generalforsamlingen. Andelshavere, som ønsker noget emne behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt meddele til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen, hvad der ønskes behandlet.

 

5.6.                                  

Forhandlingerne ledes af bestyrelsens formand eller en af generalforsamlingen valgt dirigent, hvem det påhviler at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.

Forhandlingerne protokolleres.

 

6.     Afstemninger

6.1.                                  

Hver andelshaver har én stemme uanset antallet af målere, størrelsen af andelshaverens forbrug og uanset om andelshaveren er forsyningskunde inde for en eller flere af datterselskabernes forsyningsarter eller ejer flere ejendomme.

 

6.2.                                  

Hver andelshaver kan desuden på generalforsamlingen afgive 1 stemme i henhold til skriftlig fuldmagt fra 1 andelshaver. 

 

6.3.                                  

På generalforsamlingen afgøres i øvrigt, alle sager ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af ændringer af vedtægterne og beslutning om selskabets opløsning kræves dog, at mindst halvdelen af andelshaverne er mødt på generalforsamlingen, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtagelsen.

Hvis ikke halvdelen af andelshaverne er mødt, kan der indkaldes til en ny generalforsamling med sædvanligt varsel og med samme dagsorden. På denne 2. generalforsamling kan ændringer af vedtægterne og beslutning om selskabets opløsning vedtages med 2/3 af de mødte stemmer, uanset antallet af fremmødte.

 

6.4.                                  

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

 

6.5.                                  

Vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen så længe der ydes kommunegaranti for selskabets lån.

 

6.6.                                  

Selskabet kan ikke opløses, forinden lån, som selskabet har optaget med kommunegaranti, er fuldt indfriede.

 

7.     Bestyrelsen

7.1.                                  

Selskabet ledes af en bestyrelse på mellem 7 og 9 medlemmer. 

7.2.                                  

Generalforsamlingen vælger 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen ved almindeligt flertal, idet dog henholdsvis 3 og 4 medlemmer er på valg hvert andet år. Bestyrelsens medlemmer vælges blandt andelshaverne. Før afstemningen annonceres de opstillede kandidater. Ved skriftlige afstemninger skal der skrives lige så mange navne på stemmesedlen, som der skal vælges bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan supplere sig selv med op til 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer, i det omfang bestyrelsen vurderer, der er behov herfor. Eksterne bestyrelsesmedlemmer udpeges for 1 år ad gangen.

 

7.3.                                  

Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Ved et bestyrelsesmedlems forfald indtræder den først valgte suppleant i dennes sted og funktionsperiode. Såfremt der er mindre end 3 måneder til nyvalg på generalforsamlingen, kan bestyrelsen vælge, at lade pladsen være vakant.

 

7.4.                                  

Såfremt en, af bestyrelsen vedtaget og gennemført, sag forkastes af generalforsamlingen, er bestyrelsens medlemmer berettiget til at udtræde af bestyrelsen, uanset om det for de enkelte medlemmers vedkommende sker midt i en funktionsperiode. Valg af nye medlemmer i stedet for de udtrådte finder sted så snart som muligt efter vedtægternes bestemmelse.

 

7.5.                                  

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsen kan erholde et af bestyrelsen fastsat vederlag.

 

7.6.                                  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.

 

7.7.                                  

Bestyrelsen indgår med bindende virkning for selskabet de til selskabets virksomhed fornødne aftaler og kontrakter, sørger for tilvejebringelse af de til selskabernes drift nødvendige bygninger, maskiner m.m. samt pengemidler, og er berettiget til på selskabets vegne at optage lån, for hvilket selskabet hæfter.

 

7.8.                                  

Bestyrelsen udpeger selskabets repræsentation i andre selskaber. Ved udpegning af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mere end en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. 


Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst ¼ af bestyrelsens medlemmer forlange, at udpege en forholdsmæssig andel af de medlemmer som skal vælges. 

 

8.     Information af andelshavere

8.1.                                  

Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsrapport samt dagsorden og referat vedrørende generalforsamlingens møder til andelshavere, som skriftligt har anmodet herom.

 

8.2.                                  

Har en andelshaver fremsat anmodning efter stk. 1, skal årsrapporten fremsendes senest 2 uger før generalforsamlingen, hvor årsrapporten behandles. Dagsorden for generalforsamlingen skal fremsendes senest 8 dage før mødet. Referat af generalforsamling skal fremsendes senest 4 uger efter mødets afholdelse. 

  

9.     Direktion

9.1.                                  

Bestyrelsen ansætter en direktør til at varetage den daglige drift.  

 

9.2.                                  

Den af bestyrelsen ansatte direktør, antager og afskediger de fornødne medarbejdere.

 

10.  Bestyrelsesmøder

10.1.                               

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. 

 

10.2.                               

Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 

 

10.3.                               

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

10.4.                               

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få ført sin mening til protokollen.

 

10.5.                               

Afstemninger foretages skriftligt, hvis et bestyrelsesmedlem forlanger det.

 

10.6.                               

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

11.  Tegningsregel

11.1.                               

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening, eller af bestyrelsesformanden i forening med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer, eller af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

12.   Regnskab og revision

12.1.                               

Bestyrelsen skal aflægge årsrapport, i henhold til gældende lovgivning.

 

12.2.                               

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

 

12.3.                               

Årsrapporten revideres af en, af generalforsamlingen, valgt statsau­toriseret revisor.

 

12.4.                               

Overskuddet benyttes efter bestyrelsens bestemmelse, dog kan ingen del af det årlige overskud udbetales til andelshaverne, men skal udelukkende benyttes til selskabets formål.

 

12.5.                               

Årsrapporten skal være underskrevet af bestyrelsen og revisor, og være tilgængelig på selskabets kontor samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Årsrapporten udleveres på begæring til enhver andelshaver som måtte ønske dette samt på generalforsamlingen.

 

13.   Selskabets opløsning

13.1.                               

Vedtages selskabets opløsning under iagttagelse af bestemmelserne i vedtægternes § 6, skal selskabet træde i likvidation. Så snart likvidationsregnskabet foreligger, indkaldes til afsluttende generalforsamling med henblik på godkendelse af likvidationsregnskabet. Et eventuelt over- eller underskud skal overføres til de(t) selskab(er), der viderefører driften af de enkelte forsyningsområder.

 

13.2.                               

Videreføres selskabet ikke, skal en eventuel formue anvendes til et almennyttigt formål i Billund Kommune, som fastsættes af den afsluttende generalforsamling.

 

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 27. juni 2024.

 

 


© copyright GEV 2022.

Verified by MonsterInsights